TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
996 hồ sơ

Đang xử lý
8 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.6 (%)