TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2023
Đã nhận 42 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn97.62 %
Đã xử lý 35 hồ sơ
Đúng hạn 35 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 7 hồ sơ
Đúng hạn 6 (85.71 %)
Trễ hạn 1 (14.29 %)